ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 8 augustus 2022

§ 1 Toepassingsgebied

 

1.1 Op de rechtsverhouding tussen Fashion ID GmbH & Co. KG, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Duitsland (hierna te noemen: ‘Aanbieder’) en Besteller (hierna te noemen: ‘Klant’) zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden in de op het moment van de bestelling geldende versie van toepassing, als de bestelling van de Klant via de door Aanbieder beheerde webshops www.peek-cloppenburg.nl wordt geplaatst. Afwijkende voorwaarden van Klant worden niet geaccepteerd, tenzij Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid ervan instemt.

 

1.2. Klant is consument voor zover de bestelde leveringen niet zijn geplaatst in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

1.3 Aanbieder verkoopt via de webshops www.peek-cloppenburg.nl momenteel alleen aan Klanten binnen de Europese Economische Ruimte. Het factuuradres van de klant moet zich dus binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Er wordt alleen aan afleveradressen in Nederland geleverd, zie § 4.3.

 

 

§ 2 Totstandkoming van overeenkomst

 

2.1 Het aanbieden van de artikelen door Aanbieder vormt geen bindend aanbod. De bestelling van artikelen door Klant overeenkomstig § 2.2 van deze algemene voorwaarden is bindend voor de Klant en is niet bindend voor de Aanbieder.

 

2.2 Klant kan uit het assortiment van Aanbieder artikelen (met name kleding) selecteren en deze via de knop 'In het winkelmandje’ aan een zogenaamd winkelmandje toevoegen. Via de knop ‘Nu kopen’ dient Klant een verzoek in tot de koop van alle afzonderlijke artikelen in het winkelmandje. Dit verzoek is bindend voor de Klant en is niet bindend voor de Aanbieder. Voorafgaand aan het versturen van de bestelling kan Klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Het verzoek kan alleen worden ingediend en verzonden wanneer Klant deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring heeft geaccepteerd die hierdoor deel uitmaken van zijn verzoek.

 

2.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt Klant een geautomatiseerde e-mail (ontvangstbevestiging) waarin de bestelling van Klant opnieuw wordt vermeld en die de klant met behulp van de functie 'Afdrukken' kan afdrukken. De automatische ontvangstbevestiging legt alleen vast dat de bestelling van Klant door Aanbieder is ontvangen. Dit houdt niet in dat het verzoek is geaccepteerd. De overeenkomst komt pas tot stand door een verklaring van acceptatie van Aanbieder die met een afzonderlijke orderbevestiging via e-mail (order-/verzendbevestiging) wordt verzonden.

 

2.4 De artikelen kunnen uitsluitend in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden worden geleverd.

 

2.5 De taal van de overeenkomst is uitsluitend Nederlands.

 

 

§ 3 Beschikbaarheid van de artikelen

 

3.1 Wanneer een door Klant besteld, specifiek artikel op het moment van de bestelling permanent niet leverbaar is, dan stelt Aanbieder Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte via e-mail en ziet ten aanzien van dat artikel af van een opdrachtbevestiging. Een overeenkomst komt in dit geval niet tot stand. Het voorgaande laat de mogelijkheid tot acceptatie van de andere artikelen die in het bestelverzoek staan, onverlet.

 

3.2 Als een door Klant besteld, specifiek artikel alleen tijdelijk niet leverbaar is, dan stelt Aanbieder Klant hiervan op de hoogte via de orderbevestiging. Bij een vertraagde verzending van meer dan twee weken vanaf verzending van de opdrachtbevestiging heeft Klant in dit geval het recht om de overeenkomst ten aanzien van dat artikel op te zeggen.

 

3.3 Als na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat een besteld, specifiek artikel permanent niet leverbaar is, dan stelt Aanbieder Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte via e-mail. Zowel Klant als Aanbieder kunnen voor zover de overeenkomst opzeggen.

 

3.4 In het geval van opzegging van de overeenkomst volgens § 3.2 of § 3.3 moet Aanbieder de betalingen die Klant al heeft verricht, onmiddellijk vergoeden.

 

 

§4 Prijzen en verzending, levering voor afhalen

 

4.1 Alle prijzen die op de website van Aanbieder staan vermeld, zijn in euro inclusief de toepasselijke wettelijke btw. De prijzen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

 

4.2 De verzending van bestelde artikelen is gratis bij selectie van de verzendmethode ‘Standaardverzending’. Bij selectie van andere verzendmethoden (bijv. expressverzending) komen er verzendkosten bij die tijdens het bestelproces afzonderlijk worden vermeld.

 

4.3 Aanbieder draagt het risico voor de verzending. De artikelen worden uitsluitend binnen Nederland verzonden. Levertermijnen zijn niet bindend, tenzij de levertermijn bij de verzendopties van het desbetreffende artikel uitdrukkelijk als bindende levertermijn staat aangegeven. Bij niet-nakoming van een bindende levertermijn, zal Aanbieder uitsluitend de verzendkosten vergoeden aan Klant. De Klant heeft geen andere wettelijke of contractuele rechten in verband met de niet-nakoming van een levertermijn door de Aanbieder.

 

4.4 Klant kan artikelen ook bestellen en in een winkel afhalen (hierna te noemen: 'servicepunt'). In dit geval verplicht Klant zich de artikelen daar binnen uiterlijk zeven werkdagen af te halen overeenkomstig §4.5. Voor leveringen bij een servicepunt geldt eveneens gratis verzending, overeenkomstig artikel 4.2. Klant kan hier terecht voor een lijst van de actuele servicepunten en nadere informatie over het afhalen bij een servicepunt.

 

4.5 Bij selectie van de levering aan een servicepunt overeenkomstig § 4.4 wordt Klant via e-mail op de hoogte gesteld van wanneer de levering bij het servicepunt klaar staat om te worden afgehaald. Aanbieder stelt de bestelde goederen daar maximaal zeven werkdagen beschikbaar voor afhalen. Vanwege een beperkte opslagcapaciteit is het niet mogelijk de bestelling langer te bewaren. Als Klant de bestelling niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van het e-mailbericht afhaalt, zal Aanbieder de overeenkomst ontbinden, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Als Klant de aankoopprijs al heeft betaald, zal Aanbieder dit bedrag onmiddellijk vergoeden.

 

4.6 Bij uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht (zie hiervoor § 9 van deze algemene voorwaarden) of bij een retour in het kader van de vrijwillige retourgarantie volgens § 10 van deze algemene voorwaarden kan Klant de artikelen gratis retourneren door (i) het pakket bij een servicepunt af te geven (zie § 9.1 of § 10.1 van deze algemene voorwaarden), of (ii) het retourlabel dat bij elk pakket wordt meegeleverd te gebruiken. Nieuwe of andere retourlabels kunnen op elk moment bij de klantenservice van Aanbieder ([email protected]) worden aangevraagd.

 

 

§5 Betaalmethoden, vervaldatum van de aankoopprijs, betalingsachterstand

 

5.1 Aanbieder biedt in principe de volgende betaalmethoden aan: creditcard (Visa, MasterCard), PayPal, iDEAL en betaling op rekening. Aanbieder behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betaalmethoden niet ter beschikking te stellen of naar andere betaalmethoden te verwijzen.

 

5.2 Klant kan de betaalmethode die in zijn gebruikersaccount staat opgeslagen op elk gewenst moment wijzigen.

 

5.3 Met uitzondering van de aankoop op rekening moet het factuurbedrag direct worden betaald. Bij betaling via creditcard of PayPal wordt de afboeking van het factuurbedrag van de rekening afgeboekt op het moment van de opdracht tot verzending van de goederen.

 

5.4 Bij levering op rekening is Klant verplicht de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen te betalen. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Aanbieder is gewezen op de te late betaling en Aanbieder de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Aanbieder gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500; 10% over de volgende €2.500 en 5% over de volgende €5.000 met een minimum van €40. Aanbieder kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

§6 Tegoedbonnen en coupons

 

6.1 Tegoedbonnen zijn cadeaubonnen die Klant kan kopen. Coupons zijn actiebonnen die niet kunnen worden gekocht, maar door Aanbieder in het kader van een reclamecampagne worden verstrekt. Coupons zijn onderhevig aan afzonderlijke regels die in verband met de betreffende coupon worden meegedeeld. De betreffende voorwaarden voor het inwisselen van tegoedbonnen en coupons kunnen verschillen en hangen af van de tegoedbon of coupon.

 

6.2 Tegoedbonnen en coupons kunnen worden ingewisseld bij de aankoop van artikelen. Aanbieder wijst er echter op dat bij bepaalde betaalmethoden er eventueel geen tegoedbonnen of coupons kunnen worden ingewisseld.

 

6.3 Cadeaubonnen worden pro rata afgetrokken van de eenheidsprijzen van de artikelen in het winkelmandje waarvoor de cadeaubon geldig is. Deze evenredige creditering vindt ook plaats als de minimale bestelwaarde van een actie al is bereikt met een van de bestelde artikelen. Bij het retourneren van een of meer artikelen conform artikel 9 of 10 waarvoor een cadeaubon is ingewisseld, wordt de prijs van het (de) artikel (en) waarvoor een cadeaubon is ingewisseld, verminderd met het bedrag van de cadeaubon, terugbetaald. In dit geval wordt de cadeaubon opnieuw geactiveerd (pro rata).

 

 

§7 Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 De geleverde artikelen blijven eigendom van Aanbieder totdat ze volledig zijn betaald.

 

7.2 Bij retournering van artikelen die Klant volledig heeft betaald door deze af te geven bij een servicepunt of op te sturen naar het retouradres overeenkomstig § 9.2 of § 10.1 gaat de eigendom van de artikelen weer over op Aanbieder, met dien verstande dat het risico en het eigendom van de artikelen pas overgaat op het moment van ontvangst van de artikelen door Aanbieder.

 

 

§8 Garantie (op gebreken)

 

8.1 Aanbieder is met inachtneming van de volgende bepalingen aansprakelijk voor gebreken conform de hiervoor geldende wettelijke voorschriften..

 

8.2 Aanbieder garandeert dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst gedurende één jaar na het moment van de levering bij de Klant. Een ondernemer kan zich nooit beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Aanbieder in verband met een gebrek dat is ontstaan na afloop van de garantieperiode. Deze door de Aanbieder verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen van de consument in verband met een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

 

8.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor gebreken van de geleverde artikelen die zijn veroorzaakt doordat de artikelen ondeugdelijk zijn behandeld of op een door Aanbieder niet-toegestane wijze zijn gewijzigd. Dit geldt tevens voor het geval dat Klant de voorschriften voor de behandeling en verzorging van de artikelen (bijvoorbeeld was- of droogvoorschriften) niet heeft opgevolgd.

 

 

§9 Herroepingsinformatie

 

9.1 Voor zover Klant een consument is, heeft hij het volgende wettelijke herroepingsrecht:

 

9.2 Herroepingsrecht

 

Klant heeft het recht om binnen de zogenaamde herroepingstermijn zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop Klant of een door Klant benoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen heeft ontvangen, of - indien meerdere artikelen die Klant als één bestelling heeft besteld, gescheiden worden geleverd of de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen - op de dag waarop Klant of een door Klant benoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Klant aan Aanbieder via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

De herroeping moet worden gericht aan:
 

Adres:

Peek-Cloppenburg.nl
c/o Fashion ID GmbH & Co.KG
Postfach 102361
D-40014 Düsseldorf (Duitsland)

 

Als de herroepingsverklaring via e-mail wordt verzonden, moet deze worden gericht aan:
E-mailadres: [email protected]

 

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat Klant de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Naar keuze kan door Klant de herroeping ook bij afgifte van de artikelen in een van de servicepunten kenbaar worden gemaakt. Klant kan op de website van Aanbieder terecht voor een lijst van de actuele servicepunten.

 

9.3 Gevolgen van de herroeping

 

Als Klant de overeenkomst herroept, moet Aanbieder alle betalingen die Aanbieder van Klant heeft ontvangen (met uitzondering van de extra kosten die zijn ontstaan omdat Klant een ander soort levering dan de door Aanbieder aangeboden, goedkoopste standaardlevering heeft geselecteerd), direct terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van Klant over de herroeping van de overeenkomst door Aanbieder is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt Aanbieder hetzelfde betaalmiddel dat Klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met Klant uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden er bij Klant kosten in rekening gebracht wegens deze terugbetaling.

 

Aanbieder kan de terugbetaling weigeren tot Aanbieder de artikelen weer terug heeft ontvangen of tot Klant een bewijs heeft laten zien aan Aanbieder dat Klant de artikelen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

 

Klant moet de artikelen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop Klant Aanbieder over de herroeping heeft geïnformeerd, aan Aanbieder terugsturen of overhandigen, al dan niet via een servicepunt. De retourzending moet worden gericht aan het volgende adres:

Peek-Cloppenburg.nl
Peek & Cloppenburg

 

Antwoordnummer 36074

 

8000 ZG Zwolle

 

Aan de termijn is ook voldaan als Klant de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

 

Voor de kosten van de retourzending geldt het volgende: Als Klant een door Aanbieder beschikbaar gesteld retourlabel gebruikt, is de retourzending gratis voor Klant. Een retourlabel wordt door Aanbieder in elk pakket meegeleverd. Nieuwe of andere retourlabels kunnen op elk moment bij de klantenservice van Aanbieder ([email protected]) worden aangevraagd. Als Klant geen retourlabel van Aanbieder gebruikt, is hij verantwoordelijk voor de directe kosten van de retourzending.

 

Klant is alleen verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies van de artikelen als kan worden bewezen dat hij anders met het artikel is omgegaan dan nodig is voor de beoordeling van de kwaliteit, eigenschappen en functie van het artikel.

 

- Einde van de herroepingsinformatie -

 

9.4 Modelformulier voor herroeping

 

Als Klant de overeenkomst herroept kan hij hiertoe het volgende formulier invullen en aan Aanbieder terugsturen. Het formulier is echter niet verplicht.

 

- Ter attentie van Peek-Cloppenburg.nl c/o Fashion ID GmbH & Co. KG, Postfach 102361, D-40014 Düsseldorf, Duitsland / [email protected]:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

 

- Naam/Namen consument(en):

 

- Adres consument(en):

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

_______________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

9.5 De herroeping is uitgesloten wanneer goederen worden geleverd die niet voorgefabriceerd zijn, waarvoor de productie een individuele keuze of bepaling door Klant aanzienlijk is geweest, of die op de persoonlijke behoeften van Klant is afgestemd.

 

 

§10 Vrijwillige retourgarantie

 

10.1 Onafhankelijk van de wettelijke rechten van Klant waarborgt Aanbieder aan Klant de volgende vrijwillige retourgarantie:

De klant kan ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van de 14 dagen (zie herroepingsinformatie in § 9.1 van deze algemene voorwaarden) de overeenkomst beëindigen door de artikelen binnen 62 dagen na ontvangst ervan (termijn gaat in op de dag na ontvangst van de artikelen) naar het volgende adres te verzenden:Peek-Cloppenburg.nl
Peek & Cloppenburg

 

Antwoordnummer 36074

 

8000 ZG Zwolle


of de artikelen bij een servicepunt (zie hiervoor § 4.4 van deze algemene voorwaarden) af te geven.

 

Voor het aanhouden van de termijn volstaat de tijdige verzending. Voorwaarde voor de uitoefening van de rechten overeenkomstig de vrijwillige retourgarantie is echter dat Klant de artikelen alleen als in een winkel gedragen/uitgeprobeerd heeft en de artikelen volledig en onbeschadigd in de originele verpakking terugstuurt. Artikelen die verder dan dat zijn gedragen, is retourneren uitgesloten.

 

10.2 De vrijwillige retourgarantie geldt niet voor de aankoop van tegoedbonnen.

 

10.3 De retourzending in het kader van de vrijwillige retourgarantie is gratis voor Klant als hij een door Aanbieder beschikbaar gesteld retourlabel gebruikt. Een dergelijk retourlabel wordt door Aanbieder in elk pakket meegeleverd. Nieuwe of andere retourlabels kunnen op elk moment bij de klantenservice van Aanbieder ([email protected]) worden aangevraagd. Als Klant het retourlabel niet gebruikt, is hij verantwoordelijk voor de retourzendkosten. Bij uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht is voor de retourzendkosten alleen § 9.2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

10.4 Bij uitoefening van het vrijwillige retourrecht vindt terugbetaling altijd plaats op de wijze waarop Klant oorspronkelijk heeft betaald.

 

10.5 Het wettelijke herroepingsrecht (zie § 9 van deze algemene voorwaarden) geldt onafhankelijk van de vrijwillige retourgarantie overeenkomstig deze § 10. Voor de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht gelden alleen de wettelijke eisen zoals vermeld in § 9 van deze algemene voorwaarden. De bepalingen van de vrijwillige retourgarantie in deze § 10 laten het wettelijke herroepingsrecht en de garantierechten van Klant overeenkomstig § 8 onverlet.

 

 

§11 Informatie over gegevensverwerking

 

11.1 Aanbieder verzamelt in het kader van de uitvoering van overeenkomsten persoonsgegevens van Klant. Hierbij worden in het bijzonder de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoofdstuk 11 van de Telecommunicatiewet in acht genomen. Aanbieder zal zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klant de persoonsgegevens van Klant niet voor reclamedoeleinden of klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken. Voor nadere gegevens wordt naar de privacyverklaring van Aanbieder verwezen die op de website van de Aanbieder op elk gewenst moment in afdrukbare vorm is op te vragen via de link ‘Privacyverklaring’.

 

 

§12 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank; buitengerechtelijke beslechting van geschillen en geschillenprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten

 

12.1 Op iedere aanbieding van Aanbieder en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstandtussen Aanbieder en een consument is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.13.2 Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Aanbieder te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter..

 

12.2 De Europese Commissie biedt de mogelijkheid om geschillen tussen Aanbieder en een consument te beslechten op een door haar beheerd online platform. Dit platform is te vinden onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.3 Aanbieder neemt niet deel aan aan een geschillenprocedure voor een geschillencommissie voor consumenten.